En els últims deu anys el consum d’aigua d’indústries i granges al Lluçanès ha augmentat un 65%

El consum d’aigua de la xarxa domèstica ha augmentat en 10 mil m3 el 2020, situant-se al mateix nivell del 2010, però segueix molt per sota del consum per ús industrial

Aquest any s’ha tornat a posar de manifest que els recursos hídrics del Lluçanès són limitats. Malgrat les pluges i nevades dels últims dies, encara estem en situació de prealerta per sequera. Aquesta situació fa que la gestió de l’aigua i les infraestructures que fan possible que arribi arreu sigui molt rellevant.
Fa poc més d’un mes, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) concedia una subvenció per fer un transvasament d’aigua des del Ter cap al Lluçanès i en la mateixa resolució aprovava la finançament d’un projecte per estudiar la viabilitat de portar aigua també des del Llobregat. El Lluçanès pertany al sistema d’aigües Ter Llobregat, que actualment té les reserves al voltant del 57% de la seva capacitat. Un punt més respecte a la darrera revisió feta pels tècnics de l’ACA el mes passat i que, tot i que segueix en prealerta per sequera, ha trencat a la tendència decreixent de les reserves.
Malgrat la propensió a episodis de sequera cada vegada més freqüents el consum d’aigua al Lluçanès no para d’augmentar, passant dels 592.468 m3 el 2010, als 790.345 m3 consumits el 2020, un augment de gairebé el 35%.

El 2020 Olost va ser el municipi amb més consum d’aigua

Activitats econòmiques, augment progressiu i imparable del consum
El consum d’aigua destinat a les activitats econòmiques, principalment granges i indústries, al Lluçanès ha crescut més d’un 65% els últims deu anys, passant dels 301.165 m3 el 2010 a 498.200 m3 el 2020. Tot i que a la taula es pot apreciar un estancament del consum durant el 2020, caldrà veure si és una tendència o l’excepcionalitat de la pandèmia.
Si analitzem municipi per municipi, Olost se situa al capdavant del consum d’aigua al Lluçanès, amb 198.430 m3 anuals, dels quals gairebé un 80% són per usos industrials i agroramaders (156.585 m3). En segon lloc, i a molta distància, hi trobem Prats de Lluçanès on les activitats econòmiques locals van consumir, el passat 2020, 67.825 m3 d’aigua. I en tercera posició hi trobem Oristà amb 55.675 m3 d’aigua consumits per usos no domèstics, que representen més del 75% del total d’aigua consumida al poble. Crida l’atenció l’augment sobtat d’aigua destinada a usos econòmics de Sant Agustí de Lluçanès, però és degut a un canvi a l’hora d’introduir les dades de consum d’aigua.
Si analitzem el volum d’aigua destinat a les activitats econòmiques els últims deu anys en destaca l’augment que han experimentat municipis com Sant Martí d’Albars, on el consum d’aigua de les diferents activitats econòmiques ha arribat als 38.749 m3 anuals el 2020, que representa gairebé el 90% del total d’aigua consumida al municipi. I també, el cas de Sant Bartomeu del Grau que ha passat dels 9.188 m3 anuals el 2010 als 30.038 m3 el 2020 i el d’Olost, que ha passat dels 27.133 m3 als 156.585 m3 .

Només un 10% de l’aigua consumida a Sant Martí
el 2020 va ser per ús domèstic

Xarxa domèstica, de la tendència a l’alça els últims cinc anys
S’observa un repunt en el consum d’aigua d’ús domèstic, que se situa per sobre del nivell del 2010 que va ser de 291.303 m3, arribant als 292.142 m3 d’aquest passat 2020 i que supera el consum del 2019 amb més de 10 mil m3. Aquest increment es pot explicar per l’augment de la població del Lluçanès el 2020, que malgrat la tendència a la baixa, va experimentar un repunt arribant fins als 7.831 habitants, un 2% més que l’any 2019. I també s’explica per la pandèmia, que va obligar a un canvi d’hàbits, especialment durant el confinament, així com per l’augment d’ús de l’aigua per la neteja i la desinfecció. A més, cal tenir en compte, que el 2020 va ser l’any més càlid des del 1950, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dades mostren que des del 2015 hi ha una tendència a l’increment del consum d’aigua de xarxa domèstica en la majoria de pobles del Lluçanès. Olost és l’únic municipi del Lluçanès que ha reduït el consum d’aigua per ús domèstic, passant dels 45.451 m3 el 2015 als 44.845 m3 del 2020.
Pel que fa als municipis amb major volum d’aigua de xarxa domestica consumida són per aquest ordre Prats de Lluçanès, Olost i Sant Bartomeu del Grau, que també són els pobles amb una major població.//

Entrada similar