Olost presenta al·legacions al POUM de St. Martí d’Albars

L’Ajuntament d’Olost manifesta la seva oposició a la nova estació de servei de Sant Martí d’Albars, amb noves al·legacions al seu POUM. En total esgrimeixen 9 motius, la majoria dels quals fan referència a diversos incompliments respecte altres normes d’ordenació territorial.
En primer lloc argumenten els motius pels quals el sòl on es projecta la gasolinera hauria de continuar sent de protecció especial, i per tant no urbanitzable. Ho subscriu amb un dictàmen la biòloga i paisatgista Anna Zahonero que conclou que la construcció afecta diversos valors que s’han de protegir segons Pla Territorial Parcial de les Comarques Central (PTPCC), de manera que “la previsió de l’activitat que fa el POUM és incompatible amb el principi de legalitat”. Zahonero desgrana els efectes negatius que tindria la nova construcció sobretot pel que fa a “la connectivitat ecològica de la riera Gavarresa” fet que provocaria una greu interferència sobre la fauna. L’Ajuntament d’Olost també posa de manifest l’impacte per contaminació lumínica que suposaria la benzinera.
Les al·legacions també fan referència a l’incompliment que fa el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de diversos principis de sostenibilitat que el mateix POUM diu preservar. Olost posa de manifest la contradicció entre l’establiment d’una estació de servei, i el text del POUM de Sant Martí, on s’hi diu que s’adopten criteris de sostenibilitat i protecció ambiental com la reducció de “l’ús dels combustibles fòssils” o “conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics”. El text d’al·legacions es fixa en la proximitat amb la riera Gavarresa, considerada un dels “eixos d’interès connector” i conclou que el POUM incompleix “de forma rotunda” els objectius que descriu el seu propi Estudi Ambiental: “realitzar una ordenació del sòl no urbanitzable adequada als valors naturals, ecològics, i l’interès connector que presenta per tal d’assegurar la seva preservació i millora”.
El POUM de Sant Martí tampoc hauria complert les recomanacions fetes per organismes superiors com l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, que constata que el municipi “forma part de la unitat paisatgística del Lluçanès” i afegeix que s’haurà de “realitzar una ordenació del sòl no urbanitzable adequada als valors naturals i ecològics”.
L’Ajuntament d’Olost es mostra “indefens” davant “una activitat d’impacte urbanístic, ambiental i ecològic extraordinaris”. Fa referència a la proximitat amb la riera Gavarresa, que abasteix d’aigua el municipi, i remarca que malgrat situar-se la gasolinera en un sector limítrof amb el seu terme “no han tingut accés en cap moment anterior a l’aprovació inicial del nou POUM de Sant Martí”. Pel que fa al seu terme, també assenyala que el projecte de construcció preveu que el subministrament d’aigua potable arribi a l’estació de servei des d’una finca particular situada en terme d’Olost, cosa que titlla com a “irregularitat”.
Per l’Ajuntament l’àrea comercial prevista també atempta contra el model de petit comerç present al territori.

Protesta contra la gasolinera al Consorci del Lluçanès, el diumenge 7 de juny.// F: JFO

Instàncies contràries

El passat 7 de juny una cinquantena de persones es concentraven de nou per protestar contra la construcció de la gasolinera a St. Martí d’Albars, a tocar de Santa Creu. Ho feien davant la seu del Consorci per denunciar també la manca de respecte cap a la Carta del Paisatge, aprovada fa 5 anys.
De la concentració en va sortir la idea de fer arribar el desacord amb la gasolinera a cada municipi del Lluçanès i al Consorci. El dilluns 8 començava una campanya que cridava a veïns i veïnes del Lluçanès a presentar instàncies a ajuntaments i Consorci mostrant la seva preocupació per la construcció de la gasolinera. Instava a als diferents ens a posicionar-se i a presentar, si així ho creien pertinent, al·legacions al POUM de Sant Martí. Alhora es demanava a aquest ajuntament que tingués en compte les preocupacions de les veïnes del Lluçanès davant la gasolinera.
Per altra banda, va sorgir una instància favorable a la construcció de la gasolinera, semblaria que impulsada per l’equip de govern de Sant Martí, ja que a més a més de voltar per diverses xarxes, també es podia trobar en format paper a la seu de l’Ajuntament. Aquesta instància anava dirigida al Consorci, i exposava que, com a veïnes del Lluçanès estaven interessades en “el desenvolupament econòmic del territori a través de la creació de noves empreses”, que “el Consorci es va crear per la promoció econòmica dels pobles” i que aquesta era la seva funció principal. Per tant demanava que l’ens supramunicipal ajudés a tirar endavant el projecte de la gasolinera.

El Consorci, neutral

El Consorci ha esdevingut un protagonista poc esperat en el conflicte de la gasolinera. Després de la protesta del 7 de juny, expliquen que han rebut 19 instàncies en contra de la gasolinera i 44 a favor. El seu president, Marc Sucarrats diu que “es donarà resposta a totes les instàncies presentades”. Però Sucarrats recorda: “no ens correspon a nosaltres, no tenim potestat ni entrem en temes de llicències d’obres. El Consorci presta serveis”. I afegeix: “són ens superiors a nosaltres qui han decidit atorgar les llicències”.
Davant les demandes de fer una reunió d’alcaldes per abordar el tema Sucarrats diu que “farem les que convingui de reunions d’alcaldes, però en aquest sentit ja n’hem fet dues” i com ens explica “la majoria (d’alcaldes) no es volen posicionar ni a favor ni en contra”.//Red

Entrada similar